KIÁLTÓ SZÓ (1989. július 25.)
a Magyarországi Evangélikus Egyház minden tagjához

Testvéreink!

1989. július 24-25-én Kőszegen testvéri találkozót tartottunk, hogy felmérjük egyházunk helyzetét, és keressük a közös cselekvés útját. Megállapítottuk, hogy 1984 óta történtek kísérletek egyházi életünk megújítására. Jelenünk legfőbb jellemzője és terhe mégis az az ellentmondás, hogy miközben az egyházvezetőség a megújulás jelszavait emlegeti, valójában semmi lényegeset nem tett ebben az irányban, és így tovább folytatódik egyházunk romlása. Hogyan tudnánk évtizedeken át züllesztett nemzetünknek erkölcsi segítséget adni, amikor magunk is demoralizált egyház vagyunk?! Mindnyájunk szégyene, hogy mi, a reformáció egyháza nem példát és tanítást adunk reformokra éhes magyar népünknek, hanem még a társadalomban folyó reformoktól is messze lemaradva kullogunk a régi, hamis úton. Jelenünk a múlt árnyéka!

Ezért szükségesnek látjuk, hogy egy mozgalmat hívjunk életre, és így tegyünk valóságos lépéseket a megújulás útján. Ezennel bejelentjük a Megújulási Mozgalom megalakulását. Ebből az alkalomból kiáltó szóval fordulunk egész egyházunkhoz: Testvéreink! Fogjunk össze Jézus Krisztus szabad szolgálatára! Csatlakozzatok mozgalmunkhoz, amelyben egyedül az evangélium igazsága a mérték! Álljon közénk mindenki, aki az alábbiakkal egyetért!

a./ Megváltónknak, Jézus Krisztusnak legyen mindenek feletti és mindent meghatározó elsőbbsége egyházi életünk minden területén!

b./ Határoljuk el magunkat az elmúlt évtizedek állami irányítást elfogadó egyházpolitikájától, amely az egyházak felszámolására törekvő hatalom célkitűzéseinek rendelte alá az evangéliumot, és ezzel megrontotta egyházunk életét! Ez a korszak az Állami Egyházügyi Hivatal megszűnésével hivatalosan véget ért ugyan, de tudjuk, hogy egyes állami és egyházi személyek - ha más néven és más formában is - ezt a gyakorlatot folytatják.

c./ Utasítsunk vissza minden olyan törekvést, amely a politikumnak rendeli alá az evangéliumot!

Szükségesnek tartjuk, hogy a megújulás követelményeit folyamatosan megfogalmazzuk, és tudassuk mind az egyházvezetőséggel, mind egyházunk népével. Mozgalmunk igényli:

1./ Az egyházvezetőség vegye tudomásul a Megújulási Mozgalom megalakulását, és haladéktalanul kezdjen vele párbeszédet!

2./ Történjék meg végre az elmúlt évtizedek átfogó kritikai elemzése, amelytől elválaszthatatlan gyávaságaink, hallgatásaink, árulásaink, elvtelen megalkuvásaink, szolgalelkűségünk bevallása! Becsüljük meg azokat, akik minden kényszerítő körülmény ellenére ragaszkodtak meggyőződésükhöz!

3./ Képviselőinek útján minden közegyházi jelentőségű döntés előkészítésében résztvehessen és a reformfolyamatokat ellenőrizze! Ki kell zárni annak lehetőségét, hogy az egyházvezetőség bármilyen kérdésben a lelkészi kar és egész egyházunk feje fölött - esetleg egy magaválasztotta szűk körben - önhatalmúlag döntsön!

4./ Különösen fontos, hogy a zsinati előkészületeket egész egyházunk végezze. Ezért a zsinattal kapcsolatos minden témát írásban közzé kell tenni, és országos vitára kell bocsátani! Egyházunk anyagi helyzetét fel kell mérni!

5./ Fel kell számolni a személyi- és hivatalkultuszt és a hatalom centralizációját! Ezért pl. azonnal meg kell szüntetni a "püspök-elnöki" címet!

6./ Meg kell valósítani egyházunk hivatalos sajtójában közügyeink teljes nyilvánosságát!

7./ Végre kell hajtani a teológiai képzés és továbbképzés reformját, és ennek kérdéseit országos nyilvánosság előtt kell megvitatni!

8./ Meg kell kezdeni egyházunk nevelő- és oktatóhálózatának kiépítését, mindenekelőtt egy vidéki, diákotthonos evangélikus gimnázium felállításának előkészületeit!

9./ Fájlaljuk, hogy a múltban egyházunk evangélizációs szolgálatát felszámolták. Tudatosítanunk kell, hogy a misszió az egyház lényegéhez tartozik! Ezért alapvető feladatunk azt megújult erővel és felelősséggel végezni.

Örömmel veszünk minden hozzászólást. Ezeket levélben a következő címre kérjük: Ittzés János, 9730 Kőszeg, Gyöngyös u. 29.

Testvéreink! Országos találkozóra hívjuk mindazokat, akik e Megújulási Mozgalom céljaival egyetértenek!

Találkozónk időpontja: 1989. augusztus 26. (szombat) d.e. 10 ó. helye: Budapest, kelenföldi templom (XI., Bocskai u. 10.)

Egyházunkat Isten oltalmába ajánljuk! Kőszeg, 1989. július 25.

Balczó András s.k., Dr. Boleratzky Lóránd s.k., Dóka Zoltán s.k., ifj. dr. Fabiny Tibor s.k., Herényi Bulcsú s.k., Dr. Herényi István s.k., Ittzés Gábor s.k., Ittzés János s.k., Ittzés Jánosné s.k., Jankovits Béla s.k., Laborczi Zoltán s.k., Laborczi Zoltánné s.k., Lupták György s.k., Lupták Gyula s.k., Id.Magassy Sándor s.k., Id.Magassy Sándorné s.k., Ifj.Magassy Sándor s.k., Magassy Zoltán s.k., Nagy Miklós s.k., Rőzse István s.k., Tekusné Szabó Izabella s.k., Weltler Sándor s.k., Zólyomi Mátyás s.k.

1989. augusztus 26-án az aláírókhoz csatlakoztak:

Eszlényi László, Eszlényi Lászlóné, Isó Zoltán, Dr. Kardos Ernő, Dr. Keken Andrásné, Marschalkó Gyula, Milán Gábor, Németh Ernő, Dr. Novák Károly, Dr. Sorbán Pálné, Saródy Gyula, Szepesfalvyné Magassy Márta, Torda Dóra, Wunderlich Sándor, ifj. Zászkaliczky Pál

VISSZHANG

Az itt közölt kőszegi nyilatkozatunkat megküldtük a gyülekezeteknek, a teológiai tanároknak, az egyházvezetőség tagjainak és az Evangélikus Élet szerkesztőségének, de az azóta eltelt egy hónap alatt semmilyen hivatalos visszajelzést nem kaptunk. A Kiáltó Szóról, akárcsak az Ordass Lajos Baráti Kör folyóiratának, a Keresztyén Igazságnak a megjelenéséről a hazai evangélikus sajtó mindezideig nem vett tudomást.

Iratunk mégsem maradt visszhang nélkül. Egyetértő, támogató levelek és nyilatkozatok mellett számos kritikát is kaptunk. A bírálatok egy része a Megújulási Mozgalom által egybehívott kelenföldi találkozón hangzott el. Felhívásunk sajtóközlése alkalmat ad arra, hogy az eddig tudomásunkra jutott ellenvetésekre röviden reflektáljunk.

1./ Tudatában vagyunk annak, hogy nemcsak mi kívánjuk egyházunk megújulását. Látásunk szerint azonban egyházunk jelenlegi válsága olyan mély, hogy radikális fordulatra van szükség.

2./ Az elmúlt két évben változások történtek, de tisztulás nem. (Nem történt meg az elmúlt évtizedek egyértelmű felmérése a teológia és a törvényesség szempontjából; nem történt meg a hierarchikus egyházstruktúra lebontása és az egyházi közélet demokratizálása; nem valósult meg a tájékoztatás és az ügyintézés nyilvánossága stb.)

3./ Az elhangzott vádak ellenére sem akarunk mást, mint érdemi és folyamatos párbeszédet (pl. a már mások által is javasolt kerekasztalbeszélgetés megvalósulását), és a többség akaratának a döntési mechanizmusban való érvényesülését.

Győr, 1989. augusztus 28.

A Megújulási Mozgalom Intézőbizottsága

Megjelent a Keresztyén Igazság 3. számában (1989. szeptember)

Vissza