Terray László: 
Kirekesztették a "valóságot"? (1985.)
Evangélikus világgyűlés Budapesten
Terray László norvégiai lelkész cikke, amelyet 1985-ben az amerikai Princetonban megjelenő Occasional Papers on Religion in Eastern Europe (rövidítve OPREE) c. folyóirat közölt (V. évf. 6. sz. 1-17. old.: Was the "Reality cut out?) - A cikk több olyan részletet közöl a budapesti nagygyűlés előzményeiről és lefolyásáról, amelyekről a külföld már akkor tájékoztatva volt, amelyek azonban az itthoni nyilvánosság számára ismeretlenek voltak. A cikket az OPREE szerkesztője, dr. Paul Mojzes professzor szíves engedélyével közölte a Keresztyén Igazság, ifj. Ittzés Gábor fordításában.
Tovább...

Laborczi Zoltán: 
A nagybaráti találkozó: 1956. augusztus 28-30. (1990. december)
Laborczi Zoltán nyugalmazott evangélikus lelkész magnóra mondta életútjáról és szolgálatáról szóló visszaemlékezéseit "Életem az út vége felől" címen. 1956 nyarán, a politikailag oldottabb légkörben, az evangélizáció munkásai közül néhányan, akik nemcsak lelkészi szolgatársak, hanem személyes jóbarátok is voltak, Laborczi Zoltán kezdeményezésére találkozóra jönnek össze Nagybaráton. (Ma: Győr-újbarát) "Észrevételek" címen nyilatkozatot fogalmaznak meg (amit majd a Lelkipásztor azévi októberi száma közöl). Hamarosan a defenzivában lévő püspökök is kénytelenek fogadni őket. Pár nappal később kitör a forradalom. A közelmúlt egyháztörténetében egyedülálló, s az akkori egyházvezetést közvetlenül is befolyásoló találkozóról, s annak következményeiről szól ez részlet.
Tovább...

Rőzse István: 
A Tiszai Evangélikus Egyházkerület utolsó püspökválasztásáról (1992. december)
A Tiszai Egyházkerülteben 1948-ban tartották az utolsó püspökválasztást, amikor már Vető Lajos, az új hatalom által támogatott jelölt győzött.
Tovább...

Lars Olof Andersson: 
A Lutheránus Világszövetség és a Magyar Evangélikus Egyház kapcsolata Ordass és Káldy püspöksége idején (1993. április 28.)
Ez az előadás Uppsalában hangzott el az "Egyház diktatúrában és demokráciában" című szeminárium keretében. A szeminárium a Svéd Egyház Kutatóbizottsága és a Svéd Egyház teológiai- és ökumenikus titkárságának uppsalai tagozatának szervezésében jött létre.
Tovább...

Mirák Katalin: 
Az evangélikus egyház Magyarországon (1945-1991) (1995. szeptember)
Összefoglaló tanulmány a Magyarországi Evangélikus Egyház 1945-91 közötti történetéről.
Tovább...

Boleratzky Lóránd: 
Mi az igazság Túróczy Zoltán püspök rehabilitációja körül? (1996. június)
Egyházjogász elemzi Túróczy Zoltán püspök, egyházunk háromszor is elmozdított vezetője rehabilitációjának helyzetét.
Tovább...

Dr. Gyapay Gábor: 
A budapesti (fasori) Gimnázium története (1996. december)
Tanulmány a méltán híres evangélikus gimnáziumról, és annak 1952-es bezárásáról az újraindult intézmény első, történész igazgatójának tollából.
Tovább...

Gyapay Gábor: 
A Fasor újjászületése (1997. december)
Tanulmány az egykori evangélikus gimnázium újjászületéséről az újraindult intézmény első, történész igazgatójának tollából.
Tovább...

David Baer: 
Két válasz - három magatartás (1998. április 28.)
A Magyarországi Evangélikus Egyház közelmúltjának vizsgálata
Egy Magyarországon kutató amerikai teológus előadása az 1948. utáni kommunista diktatúrához az Evangélikus Egyházon belül tapasztalható három különböző viszonyulásról.
Tovább...

id. Magassy Sándor: 
Az Egyezmény (1948-1989) (1998. december)
Ötven évvel a Kormány és az Evangélikus Egyház által megkötött Egyezmény aláírása után a szerző közli annak teljes szövegét, valamint elemzi az egyház működésében az Egyezményhez való viszonyt, az arra történő örökös hivatkozást. 41 éven át ez határozta meg egyházunk helyzetét és szolgálatát. Az 50 éves évforduló alkalmat adott arra, hogy megismerjük azt a szöveget, melyet megszületése után szinte sohasem idéztek, viszont szinte állandóan hivatkoztak rá.
Tovább...

Boleratzky Lóránd: 
Az állam és az evangélikus egyház közti 1948. évi egyezmény (1998. december)
Tanulmány a Kormány és az Evangélikus Egyház között 1948-ban megkötött Egyezmény megszületéséről, és annak tartalmáról.
Tovább...

id. Magassy Sándor: 
Egyházunk utolsó ötven éve (1998. november 12.)
Vállaltan vázlatos és szubjektív tanulmány. Vázlatos: azaz nem öleli fel a történések lehető teljességét, igyekszik megmaradni néhány kiemelkedően fontos jelenség felvillantásánál. Szubjektív: azaz hangsúlyossá válnak benne a személyes mozzanatok.
Tovább...

ifj. Zászkaliczky Pál: 
Dóka Zoltán Nyílt levelének körülményei és utóélete a reformiratokban (2004. szeptember)
A szerző Dóka Zoltán nyílt levele megírásának körülményeit ismerteti, valamint elemzi annak hatását a 80-as, 90-es évek evangélikus reformirataira.
Tovább...

Ittzés Gábor: 
Visszapillantás az 1984-es világgyűlésre (2004. április 21-22.)
Beszélgetés dr. Terray Lászlóval a Lutheránus Világszövetségről, a budapesti nagygyűlésről és Dóka Zoltán Nyílt leveléről
Beszélgetés Terray László, Norvégiában élő lelkésszel, aki 1984-ben tagja volt a Lutheránus Világszövetség budapesti nagygyűlésén részt vevő norvég delegációnak. A szöveget Terray László látta el jegyzetekkel.
Tovább...

Ifj. Zászkaliczky Pál: 
A késlekedés évtizede (2005. május 7.)
A Magyarországi Evangélikus Egyház a 90-es években (*)
Az 1990-es évek egyházi közéleti folyamatainak összefoglalása, különös tekintettel a kommunista korszakkal való szembenézés kérdésére.
Tovább...

Kiss Réka : 
Néhány adalék a protestáns egyházpolitika alakulásához a "hosszú ötvenes? években, különös tekintettel 1956-ra(*) (2006. március 30.)
Az 1950-es évek egyházpolitikai folyamatainak elemzése, elsősorban a reormátus egyházban.
Tovább...

Id. Zászkaliczky Pál: 
Egyházunk 1956-ban (2006. szeptember 13.)
- Események, emlékek, kitekintés -
Személyes emlékekre és élményekre is alapozó előadás a Magyarországi Evangélikus Egyházban 1956-ban történt eseménykről. A Budai egyházmegye LMK ülésén elhangzott előadás szerkesztett változata.
Tovább...

Ifj. Zászkaliczky Pál: 
Az egyházvezetés szerepe a Testvéri szó egyházunkra gyakorolt hatásának alakulásában (2006. június)
A tanulmány - 20 évvel a Testvéri szó című reformirat megjelenése után - azt elemzi, hogy annak egyházunk életére gyakorolt hatásában milyen szerepe volt az egyház vezetésének.
Tovább...

Ittzés Gábor: 
Szavazás a lelkészi munkaközösségekben 1984 őszén Dóka Zoltán Nyílt levelével kapcsolatban (2006. június)
Dóka Zoltán 1984-es Nyílt levele után ősszel Káldy Zoltán 3 kérdésben kötelező szavazást rendelt el az LMK-kon. A tanulmány ezeknek az eredményét összesíti és elemzi.
Tovább...

id. Zászkaliczky Pál: 
Ötven éve történt (2008. május 29.)
Dr. Wiczián Dezső, Dr. Karner Károly és Dr. Sólyom Jenő professzorok eltávolítása az Evangélikus Teológiai Akadémiáról(1)
Az EVangélikus Teológiai Akadémia három legendás tanára eltávolításának története.
Tovább...

Sólyom Jenő: 
Egy meg nem jelent cikk keletkezésének története (2008. május 29.)
Dr. Sólyom Jenő eltávolítása a Teológiáról
Dr. Sólyom Jenő teológiai professzor fiának visszaemlékezése arról, hogyan távolították el édesapját tanári állásából.
Tovább...

Böröcz Enikő: 
Ötven éve történt (2010. szeptember)
Négy teológus eltávolítása 1960 tavaszán az Evangélikus Teológiai Akadémiáról
1960-ban a teológus hallgatók közül többeket eltávolítottak. Az 50 éves évforduló kapcsán született írás elemzi az eseményeket, a szereplőket és az okokat.
Tovább...

Dr. Böröcz Enikő: 
Egy "emberi pap" portréja(1) (2013. június 12.)
Böröcz Sándor (1913-2013)(2)
Böröcz Sándor evangélikus lelkész születésének 100. évfordulóján egyháztörténész leánya által elmondott előadás, amely nyiltan dolgozza fel Böröcz Sándor nyilaskeresztes párttagságának, valamint későbbi letartóztatásának és vorkutai fogságának történetét is.
Tovább...